Девете уметности нема без јаке економије

Ići dole

Девете уметности нема без јаке економије Empty Девете уметности нема без јаке економије

Počalji od Ultras taj Pet 27 Maj 2011, 12:52

Приредио: Срећ­ко Ми­ло­ва­но­вић

НО­ВИ САД – Је­дан од нај­по­зна­ти­јих срп­ских стрип ауто­ра, Бра­ни­слав Ба­не Ке­рац, сла­ву до­ма­ће де­ве­те умет­но­сти про­нео је и про­но­си ши­ром све­та, а у нај­ва­жни­јим стрип кру­го­ви­ма пред­ста­вља це­ње­но име. „Кет Клоу“, „Ко­бра“, „Тар­зан“, стрип адап­та­ци­ја се­ри­ја­ла „Бал­кан екс­прес“, са­мо су не­ки од по­зна­тих Кер­че­вих стри­по­ва, а на упра­во за­вр­ше­ном фе­сти­ва­лу Ма­фе­ст у Ма­кар­ској овај вр­сни умет­ник пред­ста­вио је нај­но­ви­је оства­ре­ње „Ве­стерн ко­лек­ци­ју“, ком­пил­ка­циј­ски стрип ал­бум, где је са ко­ле­га­ма Слав­ко­ви­ћем, Плав­ши­ћем, Зу­па­ном и Ми­ја­то­ви­ћем об­ра­дио те­ме из вре­ме­на Ди­вљег за­па­да. О сво­јим ра­до­ви­ма, умет­но­сти, али и стрип сце­ни да­нас, у ин­тер­вјуу за „Прав­ду“ го­во­ри Бра­ни­слав Ке­рац.

Девете уметности нема без јаке економије Bane-Kerac

Упра­во сте се вра­ти­ли са Ма­фе­ста, ка­кве ути­ске но­си­те одан­де?

– Ути­сци су сјај­ни. Мно­го стри­по­ва, мно­го при­ја­те­ља, мно­га но­ва по­знан­ства, мно­го фан цр­те­жа… Ор­га­ни­за­ци­ја на свет­ском ни­воу, сат­ни­це у ми­нут тач­не. Бер­за стри­по­ва је из­у­зет­но бо­га­та, про­мо­ци­је успе­шне, а до­бро­твор­на аук­ци­ја нај­у­спе­шни­ја до са­да. Кло­па у ко­но­би „Ка­ла лар­га“ ван свих па­ра­ме­та­ра, про­шек од­ли­чан. Спао сам са но­гу, али да­ле­ко од то­га да се жа­лим.

„Кет клоу“ је ваш стрип ко­ји је, чи­ни се, по­пу­лар­ни­ји у ино­стран­ству не­го код нас. Због че­га је то та­ко?

– Са­мо се чи­ни. На­про­тив, ба­рем по оно­ме што се до­га­ђа­ло на Ма­фе­сту, Ка­та, ју­на­ки­ња „Кет клоу“ се­ри­ја­ла, по­ста­ла је пер­со­на гра­та на­шег под­не­бља. Не мо­гу да ка­жем да је Ка­та у бив­шим ју­го­сло­вен­ским ре­пу­бли­ка­ма по­ти­сну­та у за­бо­рав. Ул­ти­ма­тив­на ко­лек­ци­ја је са­да већ при кра­ју и за на­ше усло­ве је из­ван­ред­но про­шла. Ал­бу­ми 1, 2, 10 и 11 су рас­про­да­ти, а од двој­ке и трој­ке је оста­ло не­што ма­ло. Лич­но сам ве­о­ма за­до­во­љан та­квом си­ту­а­ци­јом, јер ми је то нај­бо­љи знак да је „Кет клоу“ оба­ве­зни део на­ших стри­по­фил­ских жи­во­та.

Члан сте ре­дак­ци­је чу­ве­не ре­ви­је „Стри­по­те­ка“, ко­ја из­ла­зи још од 1968. го­ди­не. У че­му је тај­на ње­ног тра­ја­ња?

– „Стри­по­те­ка“ се увек др­жа­ла прин­ци­па да не ра­си­па ре­сур­се на стри­по­ве ко­ји не за­слу­жу­ју па­жњу. Пре­ма мо­гућ­но­сти­ма, увек се тру­ди­ла да об­ја­вљу­је оно нај­бо­ље од свет­ског стри­па. На­рав­но, не мо­же се увек ус­пе­ти, али ти из­у­зе­ци су ви­ше по­твр­да пра­ви­ла да „Стри­по­те­ка“ увек об­ја­вљу­је стри­по­ве ко­ји сти­чу за­ви­дан број по­што­ва­ла­ца. У по­след­ње вре­ме, кри­за се од­ра­зи­ла и на мо­гућ­но­сти ку­по­ви­не аутор­ских пра­ва за ве­ли­ке стрип хи­то­ве, али ре­дак­ци­ја оста­је оп­ти­ми­стич­на.

Ка­ква је да­нас си­ту­а­ци­ја са стри­пом у Ср­би­ји, из­да­ња има, а да ли има чи­та­ла­ца?

– Чи­та­ла­ца је све ма­ње. Али, то не зна­чи да их не­ће би­ти, још ма­ње зна­чи да се њи­хов број не­ће по­ве­ћа­ва­ти. Еко­но­ми­ја је фак­тор ко­ји дик­ти­ра ти­ра­же, па је ре­ал­на прет­по­став­ка да ће са ја­ча­њем ку­пов­не мо­ћи стри­по­ви по­но­во до­ћи на ли­сту ства­ри ко­је се ре­дов­но ку­пу­ју.

Ка­ко мла­де вра­ти­ти стри­пу?

– Про­па­ган­дом, ве­ли­ким бро­јем из­да­ња, до­бром ди­стри­бу­ци­јом и ја­ким из­да­ва­чи­ма. Све те ства­ри нам са­да не­до­ста­ју, али ни­је­дан ха­ос не мо­же ду­го да тра­је, па ни овај у стри­пу.

Ве­ћи­на до­ма­ћих стрип ауто­ра је ухле­бље­ње про­на­шла на За­па­ду и САД, по­сто­ји ли шан­са да се они јед­ног да­на вра­те у Ср­би­ју?

– Пр­во им мо­ра­мо да­ти раз­лог за­што да се вра­те. Зе­мља у ко­јој се не­ка­жње­но ла­же и кра­де, у ко­јој се за ша­мар по­ли­ти­ча­ру до­би­ја две го­ди­не за­тво­ра, а за ло­мље­ње но­ге но­ви­на­ру осам ме­се­ци кућ­ног ужи­ва­ња, зе­мља у ко­јој је пе­ваљ­ка ја­ча од за­ко­на, а ор­то­пед пла­ћа из­ра­ду сај­та 25.000 евра, зе­мља у ко­јој се ми­ли­он до­ла­ра ба­ца на си­ле­џи­ју, зе­мља у ко­јој су „Фар­ма“ и њен по­лу­свет хит на ТВ… Зар за­и­ста ми­сли­те да је то ме­сто где не­ко же­ли да се вра­ти?

Ба­ви­ли сте се и му­зи­ком и би­ли члан јед­ног рок бен­да. Има ли не­чег но­вог на том по­љу?

– Не­ма ни­чег но­вог, бу­ду­ћи да ми је му­зи­ка би­ла и оста­ла са­мо хо­би. Мој бенд „Ге­ро ме­тал“ је био чи­ста за­ба­ва и функ­ци­о­ни­сао је са­мо на том ни­воу. По­што жи­вот ових да­на ни­је пре­ви­ше за­ба­ван, му­зи­ка ми је са­да на стенд-ба­ју. Али, за­то мо­ји си­но­ви на­ста­вља­ју по­ро­дич­ну тра­ди­ци­ју на нај­бо­љи мо­гу­ћи на­чин. Обо­ји­ца су у сво­јим до­ме­ни­ма (буб­ње­ви и ги­та­ра) одав­но пре­ва­зи­шли мла­да­лач­ку про­сеч­ност.

Шта ми­сли­те о ини­ци­ја­ти­ви „Прав­де“ за осни­ва­ње Му­зе­ја стри­па у Ср­би­ји?

– С об­зи­ром да је пред­рат­на Ју­го­сла­ви­ја сло­ви­ла као стри­пов­ска ве­ле­си­ла у европ­ским окви­ри­ма, та­кав му­зеј би имао шта да из­ла­же. Низ би мо­гао да се на­ста­ви и злат­ним осам­де­се­тим го­ди­на­ма. Мно­ги би се за­чу­ди­ли ко­ли­ки је по­тен­ци­јал по­сто­јао у на­шим зе­мља­ма и ко­ли­ко је стрип из­да­ва­штво би­ло у ста­њу да па­ри­ра моћ­ним стра­ним про­дук­ци­ја­ма.


Ва­ли­јант – хе­рој из де­тин­ства

Ко је био ваш стрип хе­рој из де­тињ­ства и мла­до­сти?

– Би­ло их је мно­го, али, она­ко на пр­ву лоп­ту, Крц­ко је сва­ка­ко је­дан од 10 пр­вих. Ва­ли­јант, Џе­ри Спринг, Ла­ри­ган, Дер­де­вил… Ду­гач­ка је то ли­ста.

Ultras
Ultras
Domaćin
Domaćin

Datum upisa : 17.12.2010
Broj poruka : 4503

http://mojacrvenazvezda.blogspot.com/

Nazad na vrh Ići dole

Девете уметности нема без јаке економије Empty Re: Девете уметности нема без јаке економије

Počalji od drakulloni taj Čet 09 Jun 2011, 09:55


– Пр­во им мо­ра­мо да­ти раз­лог за­што да се вра­те. Зе­мља у ко­јој се не­ка­жње­но ла­же и кра­де, у ко­јој се за ша­мар по­ли­ти­ча­ру до­би­ја две го­ди­не за­тво­ра, а за ло­мље­ње но­ге но­ви­на­ру осам ме­се­ци кућ­ног ужи­ва­ња, зе­мља у ко­јој је пе­ваљ­ка ја­ча од за­ко­на, а ор­то­пед пла­ћа из­ра­ду сај­та 25.000 евра, зе­мља у ко­јој се ми­ли­он до­ла­ра ба­ца на си­ле­џи­ју, зе­мља у ко­јој су „Фар­ма“ и њен по­лу­свет хит на ТВ… Зар за­и­ста ми­сли­те да је то ме­сто где не­ко же­ли да се вра­ти?

punk xexexexe...

Čika Bane (bez ljutnje) da niste vi možda "prikriveni anarhista, skriveni panker" ?! happy

Odlično ste im ovo rekli, ostaje još samo da objavite neki strip na ovu temu. Meni bi to bilo HIT.
drakulloni
drakulloni
Novajlija
Novajlija

Datum upisa : 25.02.2011
Broj poruka : 20

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu